امروز:   6  اسفند  1396  برابر با   25  فوریه  2018 

برنامه‌سازی کامپیوتر ۱

نام درس: برنامه‌سازی کامپیوتر ۱
تعداد واحد: ۳
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ریاضی عمومی

سرفصل دروس:
معرفی سازمان و اجزای اصلی کامپیوتر و زبان ماشین و اسمبلی‌، نمایش داده‌های عددی و غیرعددی‌، الگوریتم‌ها و زیر الگوریتم‌ها و روند نماد (FLOCHART)‌، مفاهیم اساسی از قبیل توالی‌، انتخاب‌، تکرار و انشعاب‌، آشنائی با یک زبان و برنامه‌سازی ساختیافته (ترجیحاً زبان پاسکال)‌ شامل: ثابت‌ها و متغیرها‌، عبارت‌های محاسباتی‌ و منطقی‌‌، انواع دستوالعمل‌ها‌، انواع حلقه‌ها‌، عملیات شرطی‌، بردارها و ماتریس‌ها‌، زیربرنامه‌ها‌، دستوالعمل‌های ورودی و خروجی‌، الگوریتم‌های متداول مانند روش‌های جستجو و مرتب کردن‌، مثال‌های عملی برنامه‌سازی.