امروز:   6  اسفند  1396  برابر با   25  فوریه  2018 

موکول شدن امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه ۹۵ به روز ۲ بهمن ماه ۹۵

 بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کلیه امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ به روز شنبه ۲ بهمن ماه ۹۵ موکول شد.

جدول زمانبندی

ردیف

عنوان درس

استاد مربوطه

تعداد

ساعت امتحان

۱

الاسیسیته

دکتر زارع پور

۱۰

۱۲:۳۰-۹:۳۰

۲

نظم فارسی ۱ شاهنامه

دکتر چراغی

۱۲

۱۳:۳۰-۱۰:۳۰

۳

مدل سازی ریاضی

دکتر مهردوست

۷

۱۳:۳۰-۱۰:۳۰

۴

تحقیق در بیان معانی و بیان

دکتر مصلحی

۱۶

۱۷-۱۴