امروز:   2  فروردین  1397  برابر با   22  مارس  2018 

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان محترمی که ۳۲ واحد را گذرانده  و در شرف دانش آموختگی می باشند. ، هرچه سریعتر جهت رفع نقص پرونده و تکمیل مدارک با آموزش تماس بگیرند.