امروز:   2  فروردین  1397  برابر با   22  مارس  2018 

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویانی که درس پایان نامه را در نیمسال اول ۹۶-۹۵ داشته و هنوز دفاع ننموده اند، مقتضی است هر چه سریعتر برای تمدید درس پایان نامه اقدام نمایند.