امروز:   6  اسفند  1396  برابر با   25  فوریه  2018 

درخصوص انتخاب واحد

۱- دانشجویان گرامی باید براساس دروس تعریف شده، که توسط گروه های آموزشی تنظیم شده است، انتخاب واحد نمایند. بدیهی است هرگونه تغییر در برنامه ریزی توسط گروه های مربوط به هر رشته صورت می گیرد.

۲- دانشجویانی که دوترم متوالی یا غیرمتوالی مشروط شده اند، باید برای اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه، به آموزش مرکز مراجعه نمایند. بنابراین در زمان انتخاب واحد مجوز انتخاب واحد را ندارند.

۳- دانشجویانی که در بازه انتخاب واحد موفق به انتخاب واحد نشوند، در بازه حذف و اضافه نیز قادر به انتخاب واحد و نیز حذف و اضافه دروس نخواهند بود. بدیهی است عدم انتخاب واحد در بازه ذکر شده به معنی عدم مراجعه بوده و دانشجو از ادامه تحصیل باز خواهد ماند و سایر عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.