امروز:   24  مهر  1397  برابر با   16  اکتبر  2018 

مشاهده فیلم آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی (ویژه دانشجویان)

راهنمای آموزش مجازی دانشگاه گیلان (ویژه دانشجویان)