امور اطلاع رسانی، ثبت نام و پرداخت هزینه
دفتر گروه آموزش های آزاد
تلفکس ۰۱۳- ۳۳۴۴ - ۳۸۸۹
پشتیبان فنی ۰۱۳- ۳۳۶۹۰ - ۱۷۹
نشانی: رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، بلوار شیون فومنی ( سلیمانداراب)، جنب مزار میرزاکوچک خان، پژوهشکده گیلان  شناسی دانشگاه گیلان
کد پستی: ۴۱۴۷۹۳۸۵۵۶
پست الکترونیک: training@guilan.ac.ir