امروز:   1  آذر  1396  برابر با   22  نوامبر  2017 

راهنمای سریع آموزش یادگیری الکترونیکی

کمسیون موارد خاص

فهرست شماره تلفن های دانشگاه

 نام و مشخصات خوابگاه های تحت ضوابط دانشگاه گیلان

مصوبه تغییرشیوه از آموزشی به آموزشی-پژوهشی

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز ارشد و دکتری

مشمولین تخفیف شهریه

آیین نامه کارشناسی ارشد

آیین نامه حمایت از پایان نامه های کاربردی و فناورانه

برگ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری(جدید)

ضوابط تدوین پایا‌ن نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعیین استاد راهنمای اول پایان نامه ارشد

فرم دعوت از هیات داوران جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم صورتجلسه دفاع (‌ جدید )

فرم های مربوط به دفاع ارشد

برگ کنترل و تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

مراحل اداری دفاع از پایان نامه ارشد

صفحه روی جلد پایان نامه

برنامه چهار ترمه رشته‌های مجازی (جدید)

فرم درخواست ارجاع به کمیسیون موارد خاص (فایلpdf)

 فرم تسویه حساب

فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان مجازی

فرم حق التدریس اساتید

فرم حق التدریس دستیار آموزشی (TA)