امروز:   2  مهر  1396  برابر با   24  سپتامبر  2017 

درخصوص مشروطی و اخراجی

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورتی که دو ترم متوالی مشروط شده اند و یا میانگین معدل کل آنها کمتر از ۱۴ است، باید […]