امروز:   28  مهر  1396  برابر با   20  اکتبر  2017 

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان محترمی که ۳۲ واحد را گذرانده  و در شرف دانش آموختگی می باشند. ، هرچه سریعتر جهت رفع نقص پرونده و تکمیل مدارک با آموزش تماس بگیرند.