امروز:   28  مهر  1396  برابر با   20  اکتبر  2017 

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویانی که درس پایان نامه را در نیمسال اول ۹۶-۹۵ داشته و هنوز دفاع ننموده اند، مقتضی است هر چه سریعتر برای تمدید درس پایان نامه اقدام نمایند.