امروز:   28  مرداد  1396  برابر با   19  آگوست  2017 

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که دو ترم متناوب یا متوالی مشروط شده اند، حق انتخاب واحد ندارند و برای ادامه تحصیل باید هرچه سریعتر به آموزش مرکز مراجعه نمایند. بدیهی است هرگونه عواقب ناشی از انتخاب واحد و ادامه تحصیل بدون اخذ مجوز به عهده دانشجو خواهد بود.