امروز:   5  بهمن  1395  برابر با   24  ژانویه  2017 

تقویم آموزش دانشگاه گیلان – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶
انتخاب واحد کلیه دانشجویان ( اینترنتی ) یکشنبه ۹۵/۶/۷ لغایت چهارشنبه ۹۵/۶/۱۰
شروع کلاس ها شنبه ۹۵/۶/۲۷
حذف و اضافه دروس ( اینترنتی ) شنبه ۹۵/۷/۳ لغایت چهارشنبه ۹۵/۷/۷
کلاس حضوری نوبت اول پنجشنبه ۹۵/۸/۱۳ و جمعه ۹۵/۸/۱۴
امتحانات میان ترم شنبه ۹۵/۸/۱۵ لغایت چهارشنبه ۹۵/۸/۲۶
کلاس حضوری نوبت دوم پنجشنبه ۹۵/۹/۱۸ و جمعه ۹۵/۹/۱۹
حذف اضطراری ( یک درس) یکشنبه ۹۵/۹/۲۸ لغایت چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱
پایان کلاس ها چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵
آخرین مهلت تقاضای حذف ترم ( کلیه دروس نیمسال ) چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵
امتحانات پایان نیمسال اول شنبه ۹۵/۱۰/۱۸ لغایت چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۹
آخرین مهلت تثبیت موقت و تثبیت نهایی نمره پایان ترم پنجشنبه ۹۵/۱۱/۷ و شنبه ۹۵/۱۱/۹ ( به ترتیب )
آخرین مهلت ارائه نمره دروس پروژه ای، کارآموزی، پایان ترم، دروس نا تمام و … کارشناسی تا یکشنبه ۹۵/۱۲/۱۵، کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه ۹۵/۱۲/۲۵
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری شنبه ۹۵/۱۲/۲۱

 

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶
انتخاب واحد کلیه دانشجویان ( اینترنتی ) یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۰ لغایت چهارشنبه ۹۵/۱۱/۱۳
شروع کلاس ها شنبه ۹۵/۱۱/۱۶
حذف و اضافه دروس ( اینترنتی ) شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ لغایت چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۷
امتحانات میان ترم شنبه ۹۶/۱/۲۶ لغایت چهارشنبه ۹۶/۲/۶
حذف اضطراری ( یک درس) یکشنبه ۹۶/۲/۳۱ لغایت چهارشنبه ۹۶/۳/۳
پایان کلاس ها چهارشنبه ۹۶/۳/۱۷
آخرین مهلت تقاضای حذف ترم ( کلیه دروس نیمسال ) چهارشنبه ۹۶/۳/۱۷
امتحانات پایان نیمسال دوم شنبه ۹۶/۳/۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۶/۴/۱
آخرین مهلت تثبیت موقت و تثبیت نهایی نمره پایان ترم جمعه ۹۶/۴/۹ و یکشنبه ۹۶/۴/۱۱ ( به ترتیب )
آخرین مهلت ارائه نمره دروس پروژه ای، کارآموزی، پایان ترم، دروس نا تمام و … کارشناسی تا یکشنبه ۹۶/۵/۱۵، کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه ۹۶/۸/۱۵
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری شنبه ۹۶/۶/۲۹